Last alliances

Drunk 'n' Disorderly ATXI

Favourite ships

Tristan (x1)
Iteron Mark V (x1)